Privacy beleid

Privacybeleid ‘Praktijk emmie’ 

‘Praktijk emmie’ hecht waarde aan de privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is ‘Praktijk emmie’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76985350.

Persoonsgegevens die ik verwerk

‘Praktijk emmie’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • School 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@praktijkemmie.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

‘Praktijk emmie’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • ‘Praktijk emmie’ verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting voor is, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

‘Praktijk emmie’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bewaartermijnen:

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.
 • Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
 • Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Delen van persoonsgegevens  

‘Praktijk emmie’ verstrekt geen gegevens aan anderen. Ik deel gegevens alleen met andere bedrijven of instanties met toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

‘Praktijk emmie’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@praktijkemmie.com.

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik uiteraard. Alles wat we via WhatsApp delen blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar we akkoord mee gingen als gebruikers van die dienst. De website is alleen voor eenzijdig verkeer, er is geen mogelijkheid tot interactie. Papieren gegevens worden in een afgesloten kast opgeborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

‘Praktijk emmie’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Praktijk emmie’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@praktijkemmie.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  

‘Praktijk emmie’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, omdat ik bijvoorbeeld een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct aan u communiceren.