Algemene voorwaarden

Emmie van Kraaij is lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT. Deze code beschrijft onder andere geheimhouding, administratieplichten en aspecten van professionaliteit. Ook wordt gehouden aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Het intakegesprek leidt of tot een concrete hulpvraag die daarna schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd, of tot een afzien van behandeling.

Onder de begeleiding wordt verstaan:

  • Het onderzoek indien nodig
  • Het opstellen van een onderzoeksverslag indien nodig
  • De remedial teaching (RT)  zelf
  • Het opstellen van een handelingsplan
  • Het evalueren van het handelingsplan

Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt/stemmen de ouder(s)/verzorger(s) in met de diagnostiek/behandeling, met de door hen geformuleerde hulpvraag en met de in de overeenkomst opgestelde voorwaarden.

Met de ondertekende overeenkomst gaat ‘Praktijk emmie’ een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen. ‘Praktijk emmie’ kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere doelstellingen welke tussen partijen zijn opgenomen in de handelingsovereenkomst niet worden gehaald.

Met alle informatie van de cliënt wordt vertrouwelijk omgegaan. Het verstrekken van informatie aan derden en/of overleg met derden gebeurt uitsluitend na schriftelijk (of via e-mail) vastgelegde toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Indien de ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid voor het elkaar informeren bij de ouders zelf.

De behandelaar dient de remedial teaching en gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien uw kind te laat komt wordt de duur van de behandeling verkort met de betreffende hoeveelheid tijd. De voor de afspraak gereserveerde tijd wordt wel volledig in rekening gebracht.

Wanneer uw kind om wat voor reden niet kan komen, wordt u geacht de afspraak telefonisch af te zeggen. Bij afmelding minimaal 24 uur voorafgaand aan het moment van begeleiding wordt er niets in rekening gebracht. Indien de RT in overeenstemming met ouders op school gegeven wordt, zijn ouders verantwoordelijk voor het tijdig (minimaal 24 uur van te voren) afmelden als de RT door activiteiten op school niet door kan gaan.

Bij ziekte van de leerling of de remedial teacher wordt er voor de afgesproken tijd afgemeld en zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Er zal gezocht worden naar een vervangende tijd.

Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT.

Maandelijks wordt er na de laatste begeleiding van die maand een factuur verzonden. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald zal ‘Praktijk emmie’ een herinneringsfactuur sturen met het verzoek deze binnen 5 dagen te voldoen. Mocht de factuur na de tweede herinnering onbetaald blijven, dan behoudt de praktijk zich het recht voor om de behandeling te beëindigen en een incassobureau in te schakelen.

‘Praktijk emmie’ kan de begeleiding/behandeling tussentijds eenzijdig stopzetten. Een schriftelijke opgave van redenen wordt hierbij gegeven.

De ouder(s)/verzorger(s) van het kind kan/kunnen schriftelijk, met opgaaf van redenen, op elk gewenst moment de begeleiding/behandeling stopzetten. De opzegtermijn is twee weken.